REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIE SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy odlotowelody.pl dostępny pod adresem internetowym www.odlotowelody.pl prowadzony jest przez Lydia Fechner prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma SIORBET odlotowe lody, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa, NIP: 6971469033, Regon: 410313753.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep www.odlotowelody.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.odlotowelody.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Sklep Internetowy odlotowelody.pl prowadzi sprzedaż hurtową i sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. ( U. 2016 poz. 1823),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI –  formularz dostępny w Sklepie www.odlotowelody.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA interaktywny formularz dostępny w Sklepie www.odlotowelody.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. KALKULATOR PRZELICZENIOWY – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
 4. KLIENT każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Osoby fizyczne które nie uzyskały jeszcze pełnoletniości mogą korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. KONSUMENT osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO konto klienta w Sklepie, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 9. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu.
 12. SKLEP INTERNETOWY  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.odlotowelody.pl.
 13. SPRZEDAWCA osoba fizyczna pprowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma SIORBET odlotoew lody, Lydia Fechner, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6971469033, REGON 410313753
 14. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktu.
 15. TOWAR (PRODUKT) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.  umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu-umowę oświadczenie usług.
 17. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 19. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 20. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 21. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§3  KONTAKT ZE SKLEPEM
      1. Adres Sprzedawcy: Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa
      2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@siorbet.pl
      3. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 396 997, 514 474 777
      4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Santander Bank Polska S.A.
           57 1090 1290 0000 0001 3009 5558
      5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i  
          numerów telefonów podanych w paragrafie 3.
      6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w  
          godzinach 8:00 – 18:00 w dni robocze i 8:00 – 14:00 sobota.

§4  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW
 1. Sklep www.odlotowelody.pl prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wpropadzone na rynek polski.
 3. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.odlotowelody.pl są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT).
 5. Wszystkie ceny Towarów podane są w złotych polskich (PLN).
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

    

       §5  SKŁADANIE ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.  Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną są możliwe wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura od 8.00 do 18.00.
  1. Złożenie zamówienia jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu), wybierze sposób płatności i dostawy, a następnie potwierdzi wolę złożenia zamówienia. W przypadku wybrania sposobu dostawy poprzez przesyłkę kurierską do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest podanie dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany.
  2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka a następnie dokonanie czynności opisanych w pkt 5.1.
  3. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  – potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  – niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia
  od umowy,
  – formularz odstąpienia od umowy.
 10. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas w terminie 30 dni do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 11. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura), który będzie dołączany do Wysyłki.

§6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 57 1090 1290 0000 0001 3009 5558 (Bank Santander ) Firma Siorbet odlotowe lody, Lydia Fechner, Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa, NIP: 6971469033. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1  Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 6. Płatność za zamówiony towar w przypadku wyboru opcji osobistego odbioru następuje gotówką podczas odbioru.

 

§7 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy.
  • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 4 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
  • Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego powyżej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, GLS).
 6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce Transport. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 7. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

§8 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki od kuriera czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie lub zawartość przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 2. Sklep daje gwarancję na jakość sprzedawanych towarów (aktualny termin waźności oraz atesty jakościowe).
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłarną naprawę albo wymiane na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzgl ędnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
  • Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 5. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@siorbet.pl lub pisemnie na adres: Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumeta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem wzoru dostępnego TUTAJ.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres: Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa.
 3. W razie odstąpienia od umowy, “Umowa Sprzedaży” jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:  Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa
 5. Zwracany w tym trybie Towar powinien być w stanie nienaruszonym i nieużywalnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Z zastrzeżeniem pkt 7 oraz 9 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 10. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§11 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • Newsletter,
  • System Opinii,
  • Kalkulator Przeliczeniowy.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§12 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Przeliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§13 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@siorbet.pl. Formularz do pobrania TUTAJ
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§14 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@siorbet.pl.
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
§15 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.odlotowelody.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Lydii Fechner wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Firma Siorbet odlotowe lody, Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa, REGON: 410313753. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.odlotowelody.pl , bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.odlotowelody.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.odlotowelody.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.odlotowelody.pl użyte są w celach informacyjnych.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawscy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Można składać indywidualne zamówienie poprzez formularz do kontaktu na www.siorbet.pl Często powoduje to obniżenie kosztów wysyłki. Zamknij

X